مقدس اوتار

( مُقَدَّس اَوتار )
{ مُقَد + دَس + اَو + تار }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - قابل احترام اوتار۔