زود آمیزی

( زُود آمیزی )
{ زُود + آ + مے + زی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ملنساری، گرم جوشی۔