زود حسی

( زُود حِسی )
{ زُود + حِسی }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - حساسیت، ذکاوت۔