زور آور

( زور آوَر )
{ زور (و مجہول) + آ + وَر }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - قوی، طاقتور، زبردست۔