زور بانی

( زور بانی )
{ زور (و مجہول) + با + نی }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - پرجوش آواز، زور دار گفتگو۔