زور زبردستی

( زور زَبَرْدَسْتی )
{ زور (و مجہول) + زَبَر + دَس + تی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - جبر، مجبوری۔