زور شور

( زور شور )
{ زور (و مجہول) + شور (و مجہول) }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تیزی و تندی، جوش و خروش، شدت۔