زور ظلم

( زور ظُلْم )
{ زور (و مجہول) + ظُلْم }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - جبر، سختی، زیادتی، ناورا سلوک۔