زور و ظلم

( زور و ظُلْم )
{ زو (و مجہول) + رو (و مجہول) + ظُلْم }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - (مجازاً) لڑائی جھگڑا، فتنہ و فساد۔