زہر نوش

( زَہْر نوش )
{ زَہْر + نوش (و مجہول) }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بلا نوش۔