زندان منش

( زِنْدان مَنِش )
{ زِن + دان + مَنِش }
( فارسی )

تفصیلات


اسم ظرف مکان
١ - دنیا