زندگانی

( زِنْدگانی )
{ زِنْد + گا + نی }

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - حیات، عمر، زندگی۔
  • life
  • living
  • existence
  • livelihood