زندگیء مستعار

( زِنْدَگیءِ مُسْتَعار )
{ زِن + دَگی + اے + مُس + تَعار }

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - چند دن کی زندگی، عارضی زندگی۔