زندگی نیر

( زِنْدَگی نِیر )
{ زِن + دَگی + نِیر }

تفصیلات


اسم معرفہ
١ - آب حیات۔