زندہ ثبوت

( زِنْدَہ ثُبُوت )
{ زِن + دَہ + ثُبُوت }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بین ثبوت، واضح ثبوت و دلیل۔