زندہ دل

( زِنْدَہ دِل )
{ زِن + دَہ + دِل }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوش طبع، خوش مزاج۔