زندہ رود

( زِنْدَہ رُود )
{ زِن + دَہ + رُود }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بڑی ندی۔