ذی منفش

( ذی مَنفش )
{ ذی + مَنِش }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نیک طبیعت، خوش خصلت۔