ذی وقعت

( ذی وَقْعَت )
{ ذی + وَق + عَت }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - معزز، معتبر۔