قائم مزاجی

( قائِم مِزاجی )
{ قا + اِم + مِزا + جی }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - استقلال، ثابت قدمی، مستقل مزاجی۔