قابض شکمی

( قابِضِ شِکْمی )
{ قا + بِضے + شِک + می }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - (قانون) تابع قابض، درمیانی قابض، چھپا ہوا قابض۔