قابل باز پرس

( قابِلِ باز پُرْس )
{ قا + بِلے + باز + پُرْس }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - جواب دہی کے قابل۔