قارونیت

( قارُونِیَّت )
{ قا + رُو + نی + یَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بخل، کنجوسی۔