قال و قیل

( قال و قِیل )
{ قا + لو (و مجہول) + قِیل }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - تکرار، حجّت، بحث۔