نذر و نیاز

( نَذْر و نِیاز )
{ نَذ + رو (و مجہول) + نِیاز (کسرہ مجہول) }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - درود و فاتحہ۔