نربل

( نِربَل )
{ نِر + بَل }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بے طاقت، کمزور، ضعیف، بودا، نبل۔