نربلتا

( نِربَلَتا )
{ نِر + بَلَتا }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - کمزوری، ناطاقتی، ضعف، ناتوانی۔