نربندھ

( نِربَنْدھ )
{ نِر + بَنْدھ }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بے قید، بے روک، آزاد، سبک دوش۔