نربھاگ

( نِربھاگ )
{ نِر + بھاگ }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بدنصیب، بدقسمت۔