نربھاگی

( نِربھاگی )
{ نِر + بھا + گی }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بدنصیب، بدقسمت عورت۔