شیشہ باز

( شِیشَہ باز )
{ شی + شَہ + باز }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - شعبدہ باز۔