مکر بازی

( مَکْر بازی )
{ مَکْر + با + زی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مکاری، چھل فریب، حیلہ کاری۔