مکر چکر

( مَکْر چَکْر )
{ مَکْر + چَکْر }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - دھوکا بازی، چال بازی، عیاری۔