مکرو فن

( مَکْرو فَن )
{ مَک + رو (و مجہول) + فَن }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - چھل، فریب، دھوکا، دَغا۔