مکرو فند

( مَکْرو فَنْد )
{ مَک + رو (و مجہول) + فَنْد }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مکروفریب، چال بازی و ریاکاری۔