مکرمت نفس

( مَکْرَمَتِ نَفْس )
{ مَک + رَمَتے + نَفْس }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نفس بزرگی، شرافت نفس۔