مکر و تزویر

( مَکْر و تَزْوِیر )
{ مَک + رو (و مجہول) + تَز + وِیر }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - جھوٹ، دروغ، کذب، دغا، دھوکا بازی، فریب کاری۔