مکرو حیلہ

( مَکْرو حِیلَہ )
{ مَک + رو (و مجہول) + حی + لَہ }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مکاری، عیاری، فریب، چھل۔