ذوالحال

( ذُوالْحال )
{ ذُل (و، ا غیر ملفوظ) + حال }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - غصہ ور، غصیلا، بدمزاج۔