گراں سنج

( گَراں سَنْج )
{ گَراں + سَنْج }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - باوزن، وزنی، بیش قیمت۔