گراں خاطری

( گَراں خاطِری )
{ گَراں + خا + طِری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - آزردگی، ناراضگی، رنجیدگی۔