گاڑھا دماغ

( گاڑھا دِماغ )
{ گا + ڑھا + دِماغ }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - (کنایۃً) تکبر، غرور۔