شیطانی حرکت

( شَیطانی حَرْکَت )
{ شَے (ی لین) + طا + نی + حَر + کَت }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - شرارت، خباثت۔