مماثل

( مُماثِل )
{ مُما + ثِل }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مانند، مثل، نظیر، مشابہ، ملتا جلتا، ہمشکل، مترادف۔