گردش بخت

( گَرْدِشِ بَخْت )
{ گَر + دِشے + بَخْت }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - قسمت کی خرابی، بدقسمتی، بدنصیبی۔