گردن فرازی

( گَرْدَن فَرازی )
{ گَر + دَن + فَرا + زی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - سربلندی، (مجازاً) غرور، سرکشی، تکبر۔