گرم جولانی

( گَرْم جَولانی )
{ گَرْم + جَو (و لین) + لا + نی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تیز دوڑ، تیز رفتاری، گرم جوشی۔