گرم خیزی

( گَرْم خیزی )
{ گَرْم + خے + زی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تیز رفتاری۔