گرم دل

( گَرْم دِل )
{ گَرْم + دِل }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (مجازاً) عاشق، صاحبِ دل، دل والا۔