گرم دلی

( گَرْم دِلی )
{ گَرْم + دِلی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - (مجازاً) محبوب، عاشقی۔